Ejeroplysninger

makeitmedia ApS
CVR: 38476645
Østerbro 46
5000, Odense C
emil@makeitmedia.dk

Retningslinjer

Formål og anvendelsesområde

Følgende retningslinjer og betingelser af 01/06/2020 finder anvendelse på samtlige køb, bestillinger og andet samarbejde mellem makeitmedia ApS (“makeitmedia ApS/Sikkerhedsmærket”)  og Kunden.

Alle sikkerhedsmærkede hjemmesider er forpligtet til at overholde Sikkerhedsmærkets til enhver tid gældende retningslinjer, betingelser, og intentioner bag initiativet.

Hvorvidt sikkerhedsmærkede hjemmesider overholder gældende lovgivning, hører ikke under Sikkerhedsmærket, men under de relevante tilsynsmyndigheder.

En certificering af Sikkerhedsmærket er ikke en godkendelse eller anbefaling af det indhold, der er på hjemmesiden eller de varer/tjenesteydelser, som hjemmesiden tilbyder. Certificeringen af Sikkerhedsmærket er alene et udtryk for, at hjemmesiden lever op til de retningslinjer og betingelser, som er opstillet for certificering og deltagelse hos Sikkerhedsmærket.

Gyldigt SSL certifikat

Alle deltagere hos Sikkerhedsmærket skal til enhver tid have et gyldigt SSL-certifikat på hjemmesiden.

Indsættelse af Sikkerhedsmærket

Sikkerhedsmærket skal indsættes et tydeligt og let tilgængeligt sted på den deltagende hjemmeside. Indsættelse af Sikkerhedsmærket på siden for “privatlivspolitik”, “handelsbetingelser” eller lignende accepteres ikke.

Brug af Sikkerhedsmærket

Sikkerhedsmærket må kun anvendes på certificerede hjemmesider med gyldigt certifikat, der har betalt for medlemskab. Er hjemmesiden oversat til flere sprog, skal hver enkelt oversat hjemmeside tilmeldes og certificeres. Fakturering sker pr. oversat hjemmeside.

Udover brug af Sikkerhedsmærket på kundens hjemmeside, må kunden anvende sin deltagelse hos Sikkerhedsmærket i sin markedsføring.

Brugen af Sikkerhedsmærket skal leve op til de retningslinjer/betingelser/intentioner, der er bag Sikkerhedsmærket.

Anden brug af Sikkerhedsmærket end nævnt i punkt 10 kræver skriftlig accept fra Sikkerhedsmærket/makeitmedia ApS.

Betingelser

Kommunikation

Al kommunikation mellem makeitmedia ApS/Sikkerhedsmærket og Kunden vil ske via mailkorrespondance til den mail, som Kunden har oplyst ved indsendelse af ansøgning til Sikkerhedsmærket. Kunden er velkommen til at rette henvendelse telefonisk. Ligeledes kan makeitmedia ApS/Sikkerhedsmærket vælge at rette henvendelse telefonisk.

Opsigelse

makeitmedia ApS refunderer ikke betalinger for deltagelse hos Sikkerhedsmærket, såfremt Kunden ønsker at opsige købet, men certificeringen er naturligvis gældende i den forudbetalte periode. Aftalen er gældende for 1 år fra opstartsdatoen (dagen hvor certificeringen er gennemført). Hvis ikke abonnementsaftalen opsiges skriftligt til info@sikkerhedsmaerket.dk med minimum 1 måneds varsel til udløbet af en periode, forlænges aftalen med 1 år ad gangen.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten frafalder ved tilmelding, da der er tale om et digitalt produkt. Kunden forpligter sig ved ansøgning om certificering til at leve op til Sikkerhedsmærkets retningslinjer og betingelser. Derfor vil Kunden blive faktureret, uanset om Kunden senere skulle vælge ikke at ville leve op til Sikkerhedsmærkets betingelser og retningslinjer.

Afvisning af ansøgning

Sikkerhedsmærket forbeholder sig retten til at afvise enhver ansøgning uden uddybende begrundelse.

Priser

Alle priser på hjemmesiden er gældende med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl.

Alle priser på sikkerhedsmaerket.dk eller oplyst af personale fra Sikkerhedsmærket er ex. moms.

Priser kan til enhver tid ændres. Du er bundet af de priser, der var gældende på tidspunktet for oprettelsen af dit abonnement hos Sikkerhedsmærket. Ved større ændring af priser har du 21 dage fra, at du får besked til at meddele, hvis du ikke ønsker at acceptere de nye priser. Ved manglende accept frafalder dit abonnement. Ændringer, der gør prisen mindre og dermed mindsker dine omkostninger, vil kunne foretages uden varsel eller accept. Mindre prisreguleringer på 3% årligt eller derunder kan effektueres uden accept fra Kunden, da der tages højde for eventuel inflation.

Rettigheder

Alle rettigheder til konceptet, Sikkerhedsmærket m.v., herunder immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder,
patenter, varemærkerettigheder, designrettigheder m.v., tilhører makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket. Ethvert brud på Sikkerhedsmærkets og makeitmedia ApS’ Intellektuelle Ejendomsret vil medføre erstatningspligt og blive retsforfulgt.

Case og reference

makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket kan frit omtale jeres deltagelse i initiativet, og herunder synliggøre dette ved brug af jeres logo i
initiativets markedsføring, på website o.l.

Misligholdelse

makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket forbeholder sig retten til at ophæve ethvert køb med Kunden straks og uden ugrundet ophold, såfremt Kunden har misligholdt aftalen, ikke lever op til Sikkerhedsmærkets retningslinjer og betingelser, eller ved manglende betaling.

Garanti

makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket giver ikke garanti for flere besøgende, højere konverteringsrate, længere besøgstid på hjemmesiden, at hjemmesiden er 100% sikker eller lignende.

Ansvar og erstatning

makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket kan ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig i nogen sammenhænge hverken for direkte tab, indirekte tab eller afledt tab forårsaget af makeitmedia ApS eller initiativet Sikkerhedsmærket. makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket kan ligeledes ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig i nogen sammenhænge hverken for direkte tab, indirekte tab eller afledt tab som besøgende/handlende måtte opleve ved brug af/handel på en Sikkerhedsmærket hjemmeside. makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket kan derved ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig for hjemmesiden og dens tilknyttede systemers sikkerhed. makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket kan derved ikke tage ansvar eller holdes erstatningspligtig for eventuelle sikkerhedsbrud eller lignende som måtte påvirke hjemmesidens ejer eller den besøgende på hjemmesiden.

Løbende kontrol

Kunden er underlagt løbende kontrol ved sin deltagelse hos Sikkerhedsmærket. Den løbende kontrol gennemføres for at sikre opretholdelse af Sikkerhedsmærkets integritet. Ved løbende kontrol tages der stilling til, hvorvidt Kunden overholder Sikkerhedsmærkets retningslinjer/betingelser/intentionerne bag Sikkerhedsmærket.

Påbud

Ved et påbud bliver Kunden pålagt at ændre adfærd inden for en nærmere fastsat frist. Reagerer Kunden ikke på et påbud, kan makeitmedia ApS vælge at fratage Kunden retten til at bruge Sikkerhedsmærket.

makeitmedia ApS kan udstede et påbud såfremt at:

  1. Sikkerhedsmærkets retningslinjer/betingelser/intentionerne bag Sikkerhedsmærket er blevet overtrådt.

makeitmedia ApS refunderer ikke betalinger for deltagelse hos Sikkerhedsmærket ved fratagelse af retten til at bruge Sikkerhedsmærket.

Fratagelse af Sikkerhedsmærket

Ved fratagelse af Kundens ret til at bruge Sikkerhedsmærket, har Kunden 5 hverdage til at stoppe brugen fuldstændig af Sikkerhedsmærket.

makeitmedia ApS kan fratage Kunden retten til at bruge Sikkerhedsmærket, såfremt Kunden ikke har efterlevet et påbud eller reageret på påbuddet inden for den nærmere fastsatte frist.

Ved overtrædelser, som må vurderes at være af særlig grov karakter, forbeholder makeitmedia ApS/Sikkerhedsmærket sig retten til at fratage brugsretten til Sikkerhedsmærket med øjeblikkelig virkning.

Forefindes Sikkerhedsmærket på Kundens hjemmeside, i Kundens markedsføring eller lignende efter fratagelse af retten til at bruge Sikkerhedsmærket, betragtes dette som uretmæssig brug, og kan sanktioneres med dagbøder på 100 kr.

Salg eller fusion

I tilfælde af, at makeitmedia ApS eller Sikkerhedsmærket sælges, fusioneres eller ændrer selskabsform, fortsætter aftalen i det nye selskab på samme vilkår, som dem, der er godkendt ved tilmelding.

Force majeure

makeitmedia ApS og initiativet Sikkerhedsmærket er fritaget for enhver forsinkelse eller nedsættelse i ydeevne, hvis dette kommer som følge af en uforudset begivenhed ud over vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, oprør, strejker, lockout, eller andre alvorlige arbejdskonflikter, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner, epidemier, pandemier, m.v.
Forpligtelser og rettigheder forlænges på en dag-til-dag basis i tidsperioden, hvor force majeure er i spil. Når sådanne begivenheder er aftaget, skal forpligtelser genoptages.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af deltagelsen hos Sikkerhedsmærket skal aflægges ved Byretten i Odense. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.